Detoxwater

Basisch water is de basis van uw gezondheid

U bevindt zich hier: Home » Algemene voorwaarden «
 
Algemene voorwaarden
 
 

Algemene voorwaarden van Aquanizer

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aquanizer.nl, Aquanizer.eu, Vitaalportaal.nl, vayuvit.nl, Detoxwater.nl en Detoxwater.eu incl. alle ander domeinnamen geregistreerd door Aquanizer.  Allen partijen hierna te noemen Aquanizer. Deze voorwaarden geldt op alle aangegane overeenkomsten met Aquanizer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Aquanizer is ingestemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der Voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Aquanizer zijn vrijblijvend en Aquanizer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst van koop en verkoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling Aquanizer. Aquanizer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding. Aanbiedingen gedaan door Aquanizer kunnen onder aanvullende voorwaarden worden gedaan. Als dit het geval is zal er een verwijzing naar de aanvullende voorwaarden gedaan worden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting(BTW) bij consumenten verkoop exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten voor alle handelaren, instellingen en bedrijven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), vervoerskosten en eventuele belastingen en/of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Voor transport brengen wij kosten in rekening tenzij anders overeengekomen
Aquanizer levert alleen vooruitbetaalde bestellingen, u kunt het factuurbedrag overmaken op:
Rabobank Bankrekening 3936.97.193  t.n.v. Aquanizer. (IBAN: NL68RABO 0393697193  -   BIC: RABONL2U)
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien(10)dagen na mededeling van de prijsverhoging door Aquanizer.

Artikel 4. Levering.
Aquanizer heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling. Bestellingen onder rembours worden geleverd na telefonische afspraak voor plaats en datum van de levering, onder voorwaarden zoals vermeld op de website. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Aquanizer is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door Aquanizer.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Aquanizer verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Aquanizer.nl zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6. Reclames.
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Aquanizer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 8 dagen na de dag der levering Aquanizer schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Reclames ter zake van niet zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij Aquanizer te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek. Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal bij Aquanizer.nl te worden gedeponeerd. Aquanizer dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.
Aquanizer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven; Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.
Aquanizer is slechts aansprakelijk voor schade voor zover ontstaan door grove schuld van Aquanizer of van hen, die door Aquanizer te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden. Aquanizer zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De aansprakelijkheid van Aquanizer is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken.
Alle Chanson water producten zijn duurzaam gefabriceerd. Al onze producten zijn voorzien van garanties. Waterschade door lekkage door wat voor reden dan ook wordt niet gedekt door deze garanties. Zowel niet binnen het garantiepakket als van de fabrikant en importeur. Dit betreft ook installatie werk. Controleer altijd de waterdruk, de druk op Nederlandse waterleiding is normaal gesproken 2bar. De Chanson machines en toebehoren zijn ontworpen op een maximum van 4bar. Bij een te hoge druk op uw waterleiding kunt u reduceerventiel plaatsen. Controleer regelmatig op lekkages, zeker als de apparatuur net nieuw is. De meeste lekkage ontstaan binnen 12 uur na installatie. Als u niet thuis bent, draai dan de water toevoer dicht totdat u helemaal zeker bent dat er zich geen complicaties voordoen. Gaat u langer van huis, sluit dan altijd de watertoevoer volledig af. Door het installeren van een van onze producten gaat u akkoord ons en Chanson vrij te waren van schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door lekkages.

Artikel 8. Overmacht.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet-voorzien, waarop Aquanizer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aquanizer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aquanizer worden daaronder begrepen. Aquanizer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aquanizer haar verbintenis had moeten nakomen. Aquanizer is onderworpen aan import vanuit landen over de hele. Indien er sprake is van veranderingen in de afspraken met en/of calamiteiten bij een van de bedrijven waarvan wij importeren, ook dan kan Aquanizer zich beroepen op overmacht. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Aquanizer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aquanizer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 9. Afwijkende voorwaarden.
Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door Aquanizer uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd. Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van Aquanizer prevaleren.

Artikel 10. Intellectueel eigendom.
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Aquanizer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquanizer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Het is de klant verboden marketing materiaal en iedere vorm van communicatie te publiceren zonder nadrukkelijke goedkeuring van Aquanizer.

Artikel 11. Persoonsgegevens.
Aquanizer leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Aquanizer contact opnemen. Aquanizer zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen. De door wederpartij verstrekte gegevens worden door Aquanizer gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.

Artikel 13. Bestellen.
Bij het bestellen van een van de door Aquanizer aangeboden producten gaat u akkoord met het volgende:
13.2 Bij twijfel niet bestellen maar eerst verder informeren over het gewenste product. Heeft u nog vragen, neem dan eerst contact met ons op via het contactformulier op de website.
13.3 Als u overgaat tot bestellen wees er dan alert op dat u ons voorziet van de juiste gegevens.
13.4 Alle producten dienen eerst afgerekend te worden alvorens ze in behandeling worden genomen.
13.5 Zodra uw bestelling en betaling bij ons binnen zijn gaan wij over tot verzenden van de bestelling. 
13.6 Bedenktijd. Wettelijk gezien heeft u een bedenktijd van 7 werkdagen bij koop op afstand. Gebruik van het geleverde tijdens deze bedenktijd brengt kosten met zich mee, variërend van gebruikersschade, het niet compleet retourneren van alle geleverde goederen, inclusief verpakkingen, het vervangen van de aanwezige filters, en de kosten voor het retour zenden van de goederen. Ook  schade opgelopen tijdens retour zenden van de goederen komen voor rekening van de opdrachtgever. Het bedrag wat u gestorneerd krijgt op uw rekening is minus de kosten.   
13.2.6 Restitutie vindt plaats via de bank binnen 30 dagen na ontvangst van uw annulering, gerekend vanaf de dag dat wij alle producten retour hebben ontvangen.

Artikel 14. Aquanizer retourbeleid en garantiebepalingen (alleen voor particulieren die rechtstreeks bij Aquanizer hebben afgenomen).
14.1Wij waarderen onze klanten en respecteren hun keuzes. Uit ervaring van gebruikers bij onze collega’s in Amerika en Azië bieden wij een uitgebreide retourbeleid aan. De jarenlange ervaring met het gebruik van onze ionizers in die werelddelen geeft ons het vertrouwen om een 30 dagen terugstuur garantie aan te bieden.  Producten rechtstreeks gekocht bij Aquanizer kunnen volgens de hieronder vermelde voorwaarden aan ons worden geretourneerd. Wij accepteren geen retourzendingen gekocht bij onze geautoriseerde dealers. U dient contact met hen op te nemen en naar hun teruggaaf/restitutie beleid te vragen.
14.2 Voordat u een ionizer aanschaft.
Aquanizer biedt kwaliteitsproducten aan tegen scherpe prijzen. We voorzien u met zoveel mogelijk informatie over onze producten om u te helpen met het maken van een keuze. Indien u niet zeker bent van uw zaak en nog met vragen zit, neem gerust contact met ons op en stel uw vragen. LET OP!!! Ook al hebben wij een ruim retourbeleid. Retour zenden brengt altijd kosten met zich mee.
14.3 Ionizer retourbeleid bij 30 dagen geld teruggarantie.
Aquanizer biedt een retourperiode aan van 30 dagen. Wij zijn er zeker van dat de ionizer u zal bevallen en in de meeste gevallen zullen de eerste positieve ervaring van het gebruik van de ionizer al voldoende aanwezig zijn om overtuigd te zijn. Ook al zullen de beste gezondheidsvoordelen na een langere periode van gebruik beetje bij beetje merkbaar worden, toch biedt in de meeste gevallen de eerste 30 dagen al een goed beeld wat betreft de mogelijkheden en voordelen van het gebruik van Acide- en Alkaline Water.
Indien u ergens binnen de 30 dagen de ionizer voor wat voor reden dan ook terug wilt sturen, dient dit te gebeuren in ‘nieuwstaat’, voorzien van de originele verpakking en wij retourneren uw aankoopbedrag minus een vast percentage van 15% van de originele vraagprijs. Dit betekend dat als u de ionizer met korting heeft kunnen kopen wij toch 15% over de originele vraagprijs in rekening brengen. Deze kosten zijn voor het vervangen van de filters, aansluitslangen etc… en het testen of de ionizer niet verkeerd gebruikt is. Zoals bijvoorbeeld met heetwater in bedrijfgenomen waardoor de platen kunnen beschadigen.  Maar ook voor het dekken van de kosten die wij gemaakt hebben voor transport van de ionizer naar u tijdens de koop. Hiervoor hebben wij toen niets in rekening gebracht. Kosten voor retourzending van de goederen zijn voor de klant. In ‘nieuwstaat’ bedoelen wij dat de ionizer zonder beschadigingen, krassen of enig andere gebreken wordt geretourneerd. Het geheel moet compleet geretourneerd worden incl. originele verpakking, slangen, gebruikershandleidingen, onderdelen, etc…. De retourzending moet voorzien zijn van het volledig ingevulde retourformulier inclusief het retournummer dat u van ons heeft gekregen bij aanmelding van de retourzending. Bij uw retournummer ontvangt u ook de aanwijzingen die u moet opvolgen om uw ionizer te de-installeren.
Indien de ionizer niet compleet en in ‘nieuwstaat’ retour gezonden wordt, dan kan deze geweigerd worden. Of er zullen extra kosten in rekening gebracht worden om de schade te dekken. Het uiteindelijke bedrag dat wij aan u overmaken is de aanschafwaarde minus 15% van de originele vraagprijs en eventuele kosten voor het niet compleet of niet in ´nieuwstaat´ retourneren van de goederen.
Een overzicht van de belangrijkste beleidspunten bij retourneren binnen de 30 dagen niet goed geld teruggarantie:

  • Ik begrijp dat ik alleen een ionizer gekocht bij Aquanizer kan aanmelden voor de 30 dagen geld teruggarantie en dat ik het originele aankoopbewijs hiervan moet overleggen.
  • Ik heb hem binnen 30 dagen aangemeld voor retourzending en Aquanizer heeft de zending binnen 5 werkdagen na aanmelding ontvangen.
  • Ik begrijp dat ik de ionizer compleet en in goede conditie terugstuur.
  • Ik begrijp dat er 15%  van de originele vraagprijs in rekening wordt gebracht en dat er ook nog andere kosten in rekening kunnen worden gebracht voor het niet compleet en of niet in goede staat retourneren van de ionizer.
  • Ik begrijp dat eventuele verkregen gratis goederen bij de ionizer ook retour moeten. Indien deze gebruikt zijn zullen de kosten van deze goederen in mindering worden gebracht.
  • Ik begrijp dat Aquanizer niet verantwoordelijk voor de ionizer tijdens transport.
  • Ik begrijp dat Aquanizer uiterlijk 30 dagen na ontvangst van alle goederen het geld retourneert. 

14.4 Ionizer retourbeleid binnen 3 jaar garantie.
Mocht uw ionizer, voor wat voor reden dan ook, binnen de garantie periode van 3 jaar gebreken vertonen dan zullen wij deze geheel kosteloos verhelpen. Voor zowel materiaal als arbeid zal niets in rekening worden gebracht. Wel dient u de ionizer te verzenden volgens onze voorwaarden om beschadigingen zoveel mogelijk te voorkomen. Vult het retour meldingsformulier in op de retourmelding pagina. U krijgt van ons een formulier met retournummer en een checklist waaraan de retourzending dient te voldoen. Let wel! Retourzendingen zijn voor kosten en verantwoording van de klant.
14.5 Ionizer retourbeleid na 3 jaar garantie.
Mocht uw ionizer, voor wat voor reden dan ook, na 3 jaar gebreken vertonen dan zullen wij enkel materiaalkosten in rekening brengen. Wij vinden het belangrijk dat u als gebruiker zonder zorgen  gebruik kunt maken van uw ionizer. Wij zullen dan ook alles in het werkstellen om uw ionizer zo goedkoop mogelijk weer te herstellen.
14.6 Nano-Flask, filters en filtersystemen retourbeleid.
De Nano-Flask wordt geactiveerd zodra deze in aanraking komt met water. Het is daarom uitgesloten dat wij deze retour kunnen nemen. Ongebruikt kunt u deze natuurlijk wel retoursturen binnen de wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen. Het zelfde geld voor onze filters en filtersystemen. Een filter die in gebruik is genomen kunnen wij niet retour nemen. De verkoop van de aanschaf van een filter of filtersysteem in dan definitief. Mocht de Nanoflask of een filter niet gebruikt zijn of  tijdens verzending beschadigd of defect zijn geraakt dan vervangen wij deze  onderdelen kosteloos of geven uw geld volledig terug.
14.7 Garantie vervalt.
Het is van belang uw ionizer te voorzien van een nieuw filter bij een gebruik van meer dan 12000 liter (Wij hanteren in Nederland 12000 liter omdat het water van goed kwaliteit is). Is de 12000 liter nog niet gebruikt maar er is wel 1 jaar verstreken dan dient u het filter eveneens te vervangen. Het filter bestaat uit een non-woven toplaag die wij tot 1 jaar functie garanderen. Verouderde of versleten filters kunnen schade toebrengen aan uw ionizer. Als uit onze administratie blijkt dat de filters niet tijdig zijn vervangen dan kan de garantie geweigerd worden.
Er zal geen geld terug plaatsvinden indien de producten niet rechtstreeks bij Aquanizer zijn gekocht.
Indien de goederen niet compleet worden geretourneerd.
Indien de goederen onderhevig zijn aan zichtbare aangebrachte schade en of aangebrachte markeringen.
Breuk door laten vallen, verkeerd aansluiten of anderszins door toedoen van onjuist gebruik kan ook uitgesloten worden.
Defecten en/beschadigingen  door opzet is te allen tijde uitgesloten.
14.8 Overige producten
Retourneren valt onder de wettelijke koop op afstand periode van 7 werkdagen. Producten die defect bij u arriveren moeten ongebruikt in de originele verpakking worden teruggestuurd, compleet met alle accessoires.
14.9 Een Ionisator gekocht in de uitverkoop vanwege de staking van de verkoop van ionisators door Aquanizer vallen onder fabrieksgarantie van Chanson (Korea). Eerder aan geschafte en geplaatste ionisators door Aquanizer blijven onder de uitgebreide service en garantie bepalingen vallen. Onderdelen zijn eenvoudig te verkrijgen via diverse dealers in Nederland en Europa.

Artikel 15.  Inwerkingtreding
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden treden in werking per 13 April 2012.

 


 
Wist u dat?
   

 

pH schaal verzuring

 

Verzuring door voeding, stress, milieu, overmatig sporten etc.. tegengaan met alkaline water voorkomt dat overtollige zuren zich ophopen in het lichaam. Hierdoor kan je veel klachten voorkomen, verminderen en soms zelfs genezen.

 
AlkaZone pH druppels
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright Detoxwater 2011 -2012 - Powered by Aquanizer - KvK nr: 01139337
Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacy Policy